VF:s reaktion på revisorernas granskning av grundskolans måluppfyllelse

Publicerad denKategorierPolitik, Utbildningspolitik

Vid kommunfullmäktigesammanträdet den 22 februari 2021 presenterade kommunens revision två granskningar, varav den ena rörde grundskolans måluppfyllelse. Revisorernas rapport finns tillgänglig on-line [1].

Rapporten målar upp en mycket besvärande trend över studieresultaten i vår kommuns grundskolor. Andelen elever som når kunskapskraven i alla ämnen har dalat. 2016 låg vi ungefär som riket och Västernorrland i stort. 2019 låg vi 10 procentenheter under både Västernorrland och riket.

Motsvarande statistik för årskurs nio visar en ännu allvarligare trend. 2017 låg vi även för niondeklassarna på samma nivå som riket med 78% elever som nådde kraven i samtliga skolämnen. Idag ligger på vi 60%, 17 procentenheter under riket.

Tittar man på genomsnittligt meritvärde för niondeklassarna, har det sjunkit monotont från 219 poäng år 2017 till 201 poäng 2019. Vi har tappat arton meritpoäng per elev i genomsnitt. För att sätta det i proportion, kan man säga att tio poäng är skillnaden mellan ett godkänt E-betyg och ett underkänt F. Tappet motsvarar med andra ord nästan två fler underkända betyg per elev!

Detta är siffror som har direkt bäring på våra ungdomars framtidsmöjligheter. Vi ser i flera dimensioner att elevernas resultat har dalat kontinuerligt under de senaste åren. Det vi ser understryker att kommunen måste ta sitt ansvar som huvudman på allvar. Vi vet att lärare och skolpersonal arbetar för brinnande livet. Det är inte där felet ligger. Det ligger högre upp, i det politiska skiktet, i huvudmannaskapet.

Vår Framtids politiska utskott ansåg att det som revisionen synliggjort är ett akut och allvarligt problem. Det räcker inte att bara tacka för rapporten och lägga ärendet till handlingarna. Kommunfullmäktige måste ta sitt ansvar som högsta beslutande organ – det är våra ungdomar det handlar om. Detta är ett monumentalt misslyckande.

Vår Framtids politiska utskotts representant lade därför ett tilläggsyrkande under denna punkt, om att kommunfullmäktige ger ordförande för utbildningsnämnden i uppdrag att till nästa fullmäktigesammanträde redovisa en handlingsplan för att hur vi ska ta vårt huvudmannaansvar och från huvudmannahåll komma tillrätta med den i revisionen redovisade katastrofala nedåtgående trenden i studieresultaten.

Efter en lång debatt ställde sig ett enigt fullmäktige bakom tilläggsyrkandet, efter att ordet ”katastrofala” redigerats bort. Sundsvalls Tidning var snabbt ute med en artikel [2].

[1] https://moten.ange.se/welcome-sv/namnder-styrelser/utbildningsnamnden/mote-2021-02-17/agenda/revisionsrapport-grundskolans-maluppfyllelsepdf?downloadMode=open

[2] https://www.st.nu/artikel/dalande-skolresultat-i-fokus-var-framtid-efterlyser-handling-ett-stort-misslyckande