Befolkningsutvecklingen i Ånge kommun

Publicerad denKategorierBefolkningsutveckling, Politik

Takten i befolkningsminskningen i Ånge kommun har mattats av och har de senaste fyra åren gått långsammare än den gjorde fram till 2014. Det första kvartalet i år har vi rent av haft en liten uppgång i befolkning, en ökning som kan tillskrivas ett positivt inflyttningsnetto.

Befolkningsutvecklingen är en av Ånge kommuns ödesfrågor. Det är för kommunens överlevnad på sikt nödvändigt att avfolkningen vänds till en ökning av invånare eller åtminstone når en stabil konstant nivå.

Figur 1: Folkmängd över tid.

Diagrammet (Figur 1) ovan visar befolkningsutvecklingen i Ånge kommun månad för månad från januari 2000 till mars 2021. På 21 år har vi tappat ca 2100 invånare i kommunen. Vi har alltså på det stora hela haft en nedåtgående trend, med undantag av en period mellan 2013 och 2017 då vi låg ganska konstant runt 9500 invånare. Befolkningsminskningen visar dock en långsammare takt från 2017 och framåt än den gjorde före 2013, vilket är lite glädjande i sammanhanget.

Figur 2: Födelseöverskott per månad.

Det finns två sätt att öka antalet invånare: genom att de föds eller genom att de flyttar in. På motsvarande sätt kan invånarantalet minska genom att människor dör eller flyttar ut. Diagrammet (Figur 2) ovan visar födelseöverskottet, det vill säga antalet personer som föds minus antalet som dör, månadsvis, för samma period som i Figur 1. Som synes är det endast undantagsvis nettot är positivt – vanligen dör fler än det föds i vår kommun. I genomsnitt har sju personer fler dött än det fötts per månad under perioden i fråga.

Figur 3: Inflyttningsnetto per månad

Inflyttningsnettot per månad visas i diagrammet ovan (Figur 3), det vill säga antalet inflyttande personer minus antalet utflyttande. Som synes varierar det avsevärt mycket mer än föregående figur. Man kan också se att den inte varierar kraftigt mellan positiva och negativa värden. Genomsnittet är -1 person per månad under perioden i diagrammet.

Inflyttning i närtid

Hur ser det då ut i ett kortare perspektiv? Ånge kommun publicerade nyligen en artikel på hemsidan med budskapet att vi ökar, att 101 personer flyttat in i kommunen under första kvartalet 2021. Den tabell som visades i artikeln visade att 101 personer flyttat in i kommunen under januari-mars. Detta jämfördes med 86, 51, 87 och 59 personer för motsvarande period under 2017, 2018, 2019 och 2020. Det låter förvisso bra, men problemet är att man jämfört äpplen med päron.

Ur SCBs statistik kan man lätt hämta information om exempelvis total inflyttning och inrikes inflyttning. Det sistnämnda handlar om människor som flyttat in från andra delar av Sverige, medan det förstnämnda inkluderar inflyttning från andra länder. Tyvärr, visar det sig när man tittar närmre, rapporterade kommunen den totala inflyttningen för 2021 och jämförde med endast inrikes inflyttningar för tidigare år. Tabellen visar hur det sett ut, samtliga inflyttningar och inrikes inflyttningar för sig, från 2013 till idag under första kvartalet respektive år (de av kommunen rapporterade talen markerade i fetstil).

Första kvartaletSamtliga inflyttningarInrikes inflyttningar
20139175
20147653
201510559
201612871
201715086
201810251
201910487
20208259
202110191

Det finns ingen anledning, hur olycklig det felaktiga användandet av data än är, att misstänka någon överlagd avsikt att missleda. Vi är övertygade om att det inkonsekventa bruket av statistik är ett resultat av ett ärligt, mänskligt misstag, som råkade ge en överdriven bild av ökad inflyttning. Dessvärre hade artikeln hunnit delas ganska mycket på sociala media, och fått ett relativt stort genomslag, innan vi på morgonen den 17 maj påtalade det vi upptäckt. Det borde ha föranlett en dementi, men man valde att helt sonika ändra uppgiften om 101 inflyttade (som är det rätta antalet) till 91 (som alltså bara inkluderar personer som flyttat in från andra delar av Sverige), utan kommentar. Det framgår alltså inte att man valt att radera alla från utlandet inflyttande ur statistiken, än mindre finns någon förklaring om varför. Det finns inte ens en notis om att artikeln redigerats och siffror ändrats efter ursprunglig publicering.

Varför man valt att göra så kan man bara spekulera kring. Från Vår Framtids sida ser vi det som det problematiskt ur flera perspektiv. För det första är det vetenskapligt sett ohederligt att inte klart definiera sina storheter. Det borde framgå otvetydigt att man betraktar endast inrikes inflyttningar och ingenting annat. Det gör det inte. Istället står det ”… att 91 personer valt att bosätta sig i Ånge kommun under årets tre första månader”, när det enligt officiell statistik bevisligen är 101 personer som flyttat in.

För det andra kan man fråga sig varför man från officiellt håll tycker att det är en bra idé att ignorera vissa personer som valt att flytta till oss, bara för att de är invandrare. Vår Framtid anser ovillkorligen att alla som flyttar till oss, oavsett var de bott tidigare, ska välkomnas till oss och räknas som fullvärdiga invånare. Man ska inte räkna bort någon på godtycklig grund.

Man kan tycka att det borde vara roligare att glädjas åt att 101 personer flyttat hit än att 91 personer gjort det. Å andra sidan, då kan man ju inte skryta om att vi haft rekordstor inflyttning under första kvartalet 2021. Som visas i tabellen ligger den varken högt eller lågt. Det är ett ganska vanligt år, till inflyttningen sett.

Hur ser då befolkningsutvecklingen ut? Det är på alla sätt glädjande med inflyttningar, men är det ur ett kommunalt utvecklingsperspektiv mer intressant att titta på nettot. Vi hade faktiskt under första kvartalet ett visst inflyttningsnetto – tillräckligt stort för att trots ett födelseunderskott nå en befolkningsökning om tio personer, som syns i Figur 4 nedan. Det är positivt.

Figur 4: Folkmängd från 2017 till och med första kvartalet 2021.

Låt oss hoppas att den lilla kroken sist på kurvan är början på ett välbehövligt trendbrott. Låt oss jobba för att kurvan fortsätter peka uppåt. En bra början är att se till att alla som flyttar hit räknas och välkomnas!


All statistik kommer från SCBs statistikdatabas, och kan laddas hem av vem som helst via adressen:
<https://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__BE__BE0101__BE0101G/>