Ansvarsfrihet eller inte för utbildningsnämnden?

Publicerad denKategorierPolitik, Utbildningspolitik

Vid Ånge kommuns senaste kommunfullmäktige (2021-04-26) yrkade Vår Framtids politiska utskotts företrädare på att avvakta med frågan om ansvarsfrihet för utbildningsnämnden till junisammanträdet. Som andrahandsyrkande (ifall förstahandsyrkandet föll) lade vi att avslå ansvarsfrihet för 2020. Vi fick resten av oppositionen med oss [1]. Efter omröstning (där andrahandsyrkandet aldrig gick till votering) klubbades ansvarsfrihet igenom med knapp marginal.

Varför gjorde vi då detta?

Vid sammanträdet framfördes den direkta orsaken som att den handlingsplan som nämndens ordförande skulle, på KF:s direkta order, presentera vid aprilsammanträdet sköts fram till juni. Handlingsplanen skulle syfta till att visa att nämnden kunde återta ett ansvar för huvudmannaskapet för skolan och se till att kommunens sedan lång tid ständigt dalande skolresultat kunde rättas till. Kort sagt: ta reda på vad som är trasigt och reparera det. Då uppdraget om handlingsplanen var direkt motiverat av den revisionsrapport som presenterats vid sammanträdet innan, tyckte vi att den hörde hemma i frågan om ansvarsfrihet för 2020.

I den större bilden ligger ett mångårigt missnöje från vår sida rörande just hur utbildningsnämnden – och dess föregångare humanistiska nämnden – ständigt viftat bort alla signaler om dåliga skolresultat. Ett missnöje rörande hur oppositionens företrädare ignoreras och misskrediteras i det politiska arbetet. Ett missnöje i hur revisionens kritik alltid bemötts med standardsvar och aldrig lett till ens ett försök att komma till rätta med de brister som kritiserats. Vårt missnöje har inte varit någon hemlighet för S+V-majoriteten. Vi har försökt den mer diskreta, informella, vägen att tala om var det brister, men det har inte lett till någon förändring. Att ifrågasätta ansvarsfrihet är det enda vi hade kvar att ta till.

Reaktionen från socialdemokraterna lät inte vänta på sig. I en bitter debattartikel i Sundsvalls Tidning [2] gick nämndens ordförande och vice ordförande ut och påstod att vi i oppositionen gjorde skolan till ett politiskt slagträ. De hänvisade till det goda arbete som görs i kommunens skolor och förskolor (något vi aldrig ifrågasatt – vår kritik har endast riktat sig mot bristerna i den politiska styrningen). De hänvisade med att de ju jobbar hårt bland annat med att ta fram en handlingsplan (precis den som man valde att inte presentera i tid).

Debattartikeln var så full av sakfel, att den samlade oppositionen gick ut i en gemensam replik [3].

Det enda vi vill är att kommunen börjar ta sitt huvudmannaansvar på allvar. Skolorna och förskolorna hör till de allra viktigaste kommunala verksamheterna. Det är våra ungdomars framtid det handlar om. Det är inte vi som använder den som politiskt slagträ.

[1] https://www.st.nu/artikel/kritik-mot-utbildningsnamnden-oppositionen-tveksam-till-ansvarsfrihet-nu-fan-far-det-vara-nog

[2] https://www.st.nu/artikel/debatt-oppositionen-i-kommunfullmaktige-anvander-skolan-som-ett-politiskt-slagtra-i-ange

[3] https://www.st.nu/artikel/debatt-oppositionen-vi-riktar-kritiken-mot-hur-ange-kommun-skoter-huvudmannaskapet-inte-mot-skolorna