Vår Framtid JO-anmäler utbildningsnämndens ordförande

Publicerad denKategorierPolitik, Utbildningspolitik

Ånge kommuns skolor har under många år haft en nedåtgående trend, vilket uppmärksammats av både oss i Vår Framtids politiska utskott, övriga oppositionen och kommunens revisorer. Resultaten det senaste läsåret, 2020-2021, blev en veritabel kalldusch då det framgick att andelen niondeklassare som nått gymnasiebehörighet var häpnadsväckande låg. Vi har poängterat problemens allvar många gånger utan att få speciellt mycket gehör i sak från den politiska majoriteten. 

I kommunfullmäktige den 30 november 2020 föreslog vi ett enda verksamhetsmål för utbildningsnämnden skulle antas för 2021 istället för de föreslagna återupprepningarna av tidigare års mål. Vårt förslag syftade till att rätta till allvarliga brister i huvudmannaskapet, då vi länge sett att nämnden inte förmått ta det på det allvar elever och personal förtjänar. Vi blev nedröstade.

Till fullmäktige den 22 februari 2021 presenterade revisorerna en rapport om grundskolans måluppfyllelse, där hårda data på en kraftigt sjunkande trend tydligt visades. Ett enigt fullmäktige ställde sig, efter en väldigt lång debatt, bakom vårt förslag att ge utbildningsnämnden i uppdrag att till nästkommande sammanträde presentera en handlingsplan för att från huvudmannahåll komma tillrätta med resultatnedgångarna.

Vi arbetade samman ett första utkast till handlingsplan som vår representant tog med sig till utbildningsnämnden. Den s-ledda majoriteten i nämnden valde att ögonblickligen (kan misstänkas utan att ens ha läst det) förkasta detta sexsidiga dokument för att istället ägna flera sammanträden på rad åt att värka fram en handlingsplan i form av en till intet förpliktigande punktlista om en tredjedels A4-sida. Arbetet med att sammanställa denna tredjedels sida lät man ta sån tid i anspråk att man inte hann med att presentera planen, enligt uppdraget, i tid för fullmäktige den 26 april.

Då handlingsplanen uteblev den 26 april, valde oppositionen att föreslå att vi skulle vänta med frågan om ansvarsfrihet för utbildningsnämnden. Vi hade helt enkelt tröttnat på det eviga förhalandet och duckandet från ansvar från majoriteten i utbildningsfrågorna. Att ifrågasätta ansvarsfriheten var det sista vi hade möjlighet att ta till, då alla övriga informella som formella vägar prövats och misslyckats. Vi blev nedröstade.

I slutet av juni offentliggjordes skolstatistik som visade att gymnasiebehörigheten hos Ånge kommuns grundskolors avgångselever sjunkit dramatiskt till 67 procent (jämfört med 76 procent året innan). Vi fick veta detta via massmedia. Via de officiella kanalerna hade ingen varningssignal sänts. Oppositionens ledamöter i utbildningsnämnden begärde med anledning av bland annat detta allvarliga tapp i början av juli i ett brev ställt till nämndens ordförande att ett extra sammanträde skulle hållas. Enligt kommunallagen (6 kap 18 §) ska det ske om minst en trejdedel av ledamöterna så begär. När augusti började gå mot sitt slut, hade ordförande inte kallat till detta extra sammanträde och heller inte förklarat varför han inte gjort det. 

Att nämndens ordförande under hela sommaren, trots en lång serie påminnelser, inte ens återkopplat rörande vår begäran om extra sammanträde föranledde oss att nyligen JO-anmäla Ånge kommun. Lagen är mycket tydlig i ordförandes plikt att kalla till extra sammanträde. Vi såg inget alternativ då socialdemokraterna så flagrant valde att strunta i lagens bokstav, särskilt i en så allvarlig fråga som vår skola.